Новият законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имотиНовият законопроект за регулиране на посредническата дейност при сделки с недвижими имоти

На 10.11.2023 г., членове на парламентарна група “Възраждане”, начело с председателя й Костадин Костадинов, внесоха в Народното събрание законопроект на Закон за посредническите услуги при сделки с недвижим имоти.

Всеизвестно е, че България е сред малкото страни в ЕС, в които дейността на агенциите и брокерите на недвижим имоти не е регламентирана. Настоящият законопроект е поредния опит посредническата дейност при сделки с недвижими имот в България да бъде регулирана и приведена към Европейските стандарти - EN 15733:2010  (Изисквания относно предоставянето на услугите от брокери на недвижими имоти).

Законопроектът разбуни духовете и не бе приет еднозначно от родните браншови организации. Членовете на „Национално сдружение брокери на имоти” (НСБИ) са против, докато членовете на “Национално сдружение Недвижими имоти” (НСНИ) одобряват законопроекта и са за създаването на Камарa на посредниците на недвижим имоти, чрез което ще се въведат ясни правила за регулиране на бранша. 

Какво предвижда новият законопроект?

Ето по-важните въпроси, които се предвижда да бъдат уредени в законa:

Законът урежда правата и задълженията на пряко ангажираните в бранша организации и лица, практикуващи посредничесkа дейност при сделки с недвижим имоти - агенции , посредници и агенти.

Също така, реда по който ще се придобива правоспособност за практикуване на посредническата дейност, както и условията за извършване на дейност.

Задължително условие за придобиване на правоспособност за прaктикуване на посредническа дейност, става доказан опит като посредник на недвижими имоти или подходящо образование по специалност “Недвижими имоти”.

Предвижда се създаване на Камара на посредниците на недвижими имоти, Професионален етичен кодекс и Комисия по професионална етика.

Камара на посредниците на недвижими имоти ще е органът, който ще има право да издава удостоверения, ще води регистър на посредниците и единствено регистрираните в него ще могат да практикуват посредническа дейност при сдеlки с недвижими имоти в България.

Камарата ще провежда задължителни периодични обучения и ще провежда изпити за получаване на удостоверения за професионална квалификация.

Законопроектът уреждат още редица важни въпроси, като задължителна застраховка “ Професионална отговорност на агенциите и посредниците на недвижими имоти”, изискване за задължително писмено договаряне на условията между агенция и собственик, при които  имотът ще бъде предлаган на пазара и редица забрани за нелоялни търговски практики.

При виновно неизпълнение на разпоредбите на закона, се предвиждат санкции, дисциплинарни и имуществени.

Законопроектът, предложен от “Възраждане” отваря много въпроси. Това, което най-силно ангажира вниманието на  браншовите организации, е фактът че с този закон, държавата ще делегира своите властнически правомощия в ръцете на частна организация, в лицето на Камара на посредниците на недвижими имоти.

Политиката на ЕС е да се ограничи въвеждането на “регулирани професии”, а по-скоро да се либерализират. Въвеждането на специален закон за посредническата дейност е в противоречие с тази политика. Важно е да се направи ясна разлика между “регулиране” и “регламентиране” на професията.

От ЕК се препоръча въвеждане на регулация на професията “брокер на недвижими имоти”, при спазване на Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета, като се избегнат ненужни правили и разпоредби, с които да се утежни практикуването й.

Свържи се
с нас

Поискай оферта